گیج اختلاف فشار


قابل استفاده در صنعت نفت و گاز

اندازه گیری محدوده فشاری 0 تا 1000 بار